اشعار مانی


 

 

 

 

 

 

 

فهرست کامل برنامه گلها

 

 

به همراه مجموعه آثار موجود جهت دریافت و شنیدن

 

 فهرست کامل 1894 برنامه گلها اعم از برنامه گلهای رنگارنگ، گلهای صحرایی، گلهای جاویدان، گلهای تازه، یک شاخه گل، برگ سبز، موسیقی ایرانی در این قسمت در دسترس شما قرار دارد. از میان این هزار و چند صد برنامه که از گنجینه های موسیقی اصیل ایرانی و ادبیات فخیم فارسی محسوب می شود نزدیک به چهارصد برنامه قابل دریافت و شنیدن است. این مجموعه منحصر به فرد حاصل تلاش عزیزانی است که در سایت ها و وبلاگ های موسیقی اصیل بر پاسداشت این آثار همت گماشته اند. از این میان تلاش های دوست عزیز و هنرمند جناب فرهاد اردکانی را قابل تحسین و تقدیر و تشکر است. در وبلاگ شخصی ایشان همچنین فهرست آثار خوانندگان معروف زیر در بخش هایی مجزا در دسترس است:

ضمن ارج نهادن به تلاش همه عزیزان دلسوز، این مجموعه ارزشمند آثار موجود را حضورتان تقدیم می داریم. با ارسال فایل های صوتی خود، بر غنای این مجموعه بیافزایید....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با تشکر از . آقاي محمد حسين بهراميان 

 

 

 

 

و آقاي فرهاد اردکانی

 

 

فهرست آثار موجود :

 

 

 

1- موسیقی ایرانی

 

 

موسیقی ایرانی9 محمودی خوانساری
موسیقی ایرانی8 مرضیه-گلپا
موسیقی ایرانی3 ایرج
موسیقی ایرانی60 گلپا
موسیقی ایرانی7  گلپا-شهیدی
موسیقی ایرانی گلپا
موسیقی ایرانی ایرج

موسیقی ایرانی شجریان
موسیقی ایرانی وفایی
موسیقی ایرانی عهدیه-شهیدی
موسیقی ایرانی شهیدی-گلوریا

 

 

2- گلهای جاویدان

گلهای جاویدان برنامه شماره 91 پروانه - بنان
گلهای جاویدان برنامه شماره 92 مرضیه بنان
گلهای جاویدان برنامه شماره 118ب بنان
گلهای جاویدان برنامه شماره 124 قوامی
گلهای جاویدان برنامه شماره 128 بنان
گلهای جاویدان برنامه شماره 130 بنان - قوامی
گلهای جاویدان برنامه شماره 136 بنان قوامی
گلهای جاویدان برنامه شماره 145 بنان - گلپا
گلهای جاویدان برنامه شماره 150 گلپا
گلهای جاویدان برنامه شماره 152 قوامی شهیدی
گلهای جاویدان برنامه شماره 155 قوامی - شهیدی
گلهای جاویدان برنامه شماره 157 قوامی گلپا
گلهای جاویدان برنامه شماره ؟ بنان

 

 

3- یک شاخه گل

یک شاخه گل برنامه شماره 057 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 058 سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره 060 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 063 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 098 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 105 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 107 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 130  کورس سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 140  بانو آذر
یک شاخه گل برنامه شماره 203 بانوآذر
یک شاخه گل برنامه شماره 207 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 208 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 210 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 211 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 214 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 216 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 254 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 259 قوامی - بنان
یک شاخه گل برنامه شماره 278 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 284 مرضیه
یک شاخه گل برنامه شماره 288 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 290 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 295 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 297 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 300 الهه
یک شاخه گل برنامه شماره 309 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 310 اختصاص به درویش خان
یک شاخه گل برنامه شماره 311 
یک شاخه گل برنامه شماره 314 پوران
یک شاخه گل برنامه شماره 315 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 315ب شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 320رامش
یک شاخه گل برنامه شماره 322 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 333 پروین
یک شاخه گل برنامه شماره 337 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 363 کوروس سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره 374 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 383 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 392 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 396 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 399 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 400 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 404 شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 407 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 408 خوانساری-شهیدی-گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 410 شهیدی خوانساری ایرج
یک شاخه گل برنامه شماره 417 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 418 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 419 گلپا-شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره 424 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 425 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 429 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 439 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 441 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره 442 خوانساری
یک شاخه گل برنامه شماره 447 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 450 شجریان
یک شاخه گل برنامه شماره 455 سرهنگ زاده
یک شاخه گل برنامه شماره529 گلپا
یک شاخه گل برنامه شماره ؟ شهیدی
یک شاخه گل برنامه شماره ؟ الهه بزرگداشت 14مرداد
یک شاخه گل برنامه شماره ؟  سیما بینا
یک شاخه گل برنامه شماره ؟  الهه
یک شاخه گل برنامه شماره ؟ گلپا 

 

 

 

 

4- گل های تازه

 

گلهای تازه 001 شهیدی
گلهای تازه 002 شهیدی
گلهای تازه002ب شهیدی
گلهای تازه 003 محمودی
گلهای تازه 004 شهیدی
گلهای تازه 005 ایرج
گلهای تازه 006 قوامی
گلهای تازه 007 شهیدی
گلهای تازه 008 ایرج
گلهای تازه 009 محمودی
گلهای تازه 010 گلپا
گلهای تازه 011 شهیدی
گلهای تازه 012 محمودی
گلهای تازه 013 شجریان
گلهای تازه 014 ایرج
گلهای تازه 015 شهیدی
گلهای تازه 016 گلچین
گلهای تازه 017 محمودی
گلهای تازه 018 ایرج
گلهای تازه 020 محمودی
گلهای تازه 021 شهیدی
گلهای تازه 022 قوامی
گلهای تازه 023 شجریان
گلهای تازه 024 گلپا
گلهای تازه 24ب گلپا
گلهای تازه 025 شجریان
گلهای تازه 027 محمودی
گلهای تازه 028 ایرج
گلهای تازه 029 شهیدی
گلهای تازه 030 محمودی
گلهای تازه 031 شجریان
گلهای تازه 032 گلپا
گلهای تازه 033 ایرج
گلهای تازه 034 شهیدی
گلهای تازه 035 گلپا
گلهای تازه 036 گلپا
گلهای تازه 037 شجریان
گلهای تازه 038 قوامی
گلهای تازه 039 ایرج
گلهای تازه 041 ایرج
گلهای تازه 042 شجریان
گلهای تازه 043 گلپا
گلهای تازه 045 گلپا
گلهای تازه 046 ایرج
گلهای تازه 048 شجریان
گلهای تازه 050 شهیدی
گلهای تازه 052 قوامی
گلهای تازه 052 ب قوامی
گلهای تازه 053 شجریان
گلهای تازه 054 شجریان
گلهای تازه 055 ایرج
گلهای تازه 056 گلپا
گلهای تازه 057 محمودی
گلهای تازه 058 شجریان
گلهای تازه 059 شهیدی
گلهای تازه 060 شجریان
گلهای تازه 061 گلپا
گلهای تازه 062 شهیدی
گلهای تازه 063 محمودی
گلهای تازه 064 شهیدی
گلهای تازه 065 شجریان
گلهای تازه 066 شجریان
گلهای تازه 068 ایرج
گلهای تازه 069 ایرج
گلهای تازه 070 محمودی
گلهای تازه 071 شجریان
گلهای تازه 072 شجریان
گلهای تازه 073 شهیدی
گلهای تازه 074 ایرج
گلهای تازه 075 شجریان
گلهای تازه 077 شجریان
گلهای تازه 078 شهیدی
گلهای تازه 079 گلپا
گلهای تازه 081 قوامی
گلهای تازه 083 ایرج
گلهای تازه 084 شهیدی
گلهای تازه 085 شجریان
گلهای تازه 086 محمودی
گلهای تازه 087 شجریان
گلهای تازه 088 ایرج
گلهای تازه 089 گلپا
گلهای تازه 090ب شهیدی
گلهای تازه 091 گلپا
گلهای تازه 092 شجریان
گلهای تازه 094 ایرج
گلهای تازه 095 مسعودی
گلهای تازه 096 شهیدی
گلهای تازه 097 شجریان
گلهای تازه 100 شجریان
گلهای تازه 101 شهیدی
گلهای تازه 102 شجریان
گلهای تازه 103 شهیدی
گلهای تازه 104 شجریان
گلهای تازه 105 شهیدی
گلهای تازه 106 شجریان
گلهای تازه 107 شجریان
گلهای تازه 108 گلچین
گلهای تازه 109 ایرج
گلهای تازه 110 ایرج
گلهای تازه 110ب گلچین
گلهای تازه 111 گلچین
گلهای تازه 112 شهیدی
گلهای تازه 113 قوامی
گلهای تازه 115 محمودی
گلهای تازه 116 ایرج
گلهای تازه 117 گلچین
گلهای تازه 118 محمودی
گلهای تازه 119 گلپا
گلهای تازه 120  گلچین
گلهای تازه 121 شجریان
گلهای تازه 123 شجریان
گلهای تازه 124 شهیدی
گلهای تازه 125 شجریان
گلهای تازه 126 مرضیه
گلهای تازه 127 گلپا
گلهای تازه 128 شجریان
گلهای تازه 129 ایرج
گلهای تازه 130 محمودی
گلهای تازه 131 شهیدی
گلهای تازه 132 محمودی
گلهای تازه 133 شجریان
گلهای تازه 134 ایرج
گلهای تازه 135 محمودی
گلهای تازه 136 ایرج
گلهای تازه 136 ب مرضیه
گلهای تازه 137 شهیدی
گلهای تازه 138 شجریان
گلهای تازه 140 شجریان
گلهای تازه 141 محمودی
گلهای تازه 143  گلچین
گلهای تازه 145 محمودی
گلهای تازه 146 ایرج
گلهای تازه 147 شجریان
گلهای تازه 148 محمودی
گلهای تازه 149 گلپا
گلهای تازه 150 گلچین
گلهای تازه 151 شجریان
گلهای تازه 152 محمودی
گلهای تازه 153 شجریان
گلهای تازه 154 شجریان
گلهای تازه 155 شهیدی
گلهای تازه 156 شجریان
گلهای تازه 157 شهیدی
گلهای تازه 158 شجریان
گلهای تازه 160 شجریان
گلهای تازه 161 شهیدی
گلهای تازه 162 شجریان
گلهای تازه 168 محمودی
گلهای تازه 171 شجریان
گلهای تازه 175شجریان  
گلهای تازه 176 شجریان
گلهای تازه 177 گلچین
گلهای تازه 178 شجریان
گلهای تازه 180 شجریان
گلهای تازه 181 شهیدی
گلهای تازه 182 شجریان
گلهای تازه 185 شجریان
گلهای تازه 190 شجریان
گلهای تازه 200 هنگامه اخوان
گلهای تازه 201 هنگامه اخوان

 

 

 

   

 

 

 

 

 5- گلهای رنگارنگ

گلهای رنگارنگ 107 عبدالعلی وزیری
گلهای رنگارنگ 109 بنان
گلهای رنگارنگ 117 ذبیحی
گلهای رنگارنگ 124 مرضیه
گلهای رنگارنگ 134 مرضیه-بنان
گلهای رنگارنگ 136 بنان
گلهای رنگارنگ 140 بنان
گلهای رنگارنگ 149 بنان
گلهای رنگارنگ 152 مرضیه
گلهای رنگارنگ 171 بنان
گلهای رنگارنگ 172 بنان
گلهای رنگارنگ 172 ب بنان
گلهای رنگارنگ 173 بنان
گلهای رنگارنگ 176 بنان
گلهای رنگارنگ 190 بنان
گلهای رنگارنگ 190 ب بنان
گلهای رنگارنگ 196 ب گلپا-الهه
گلهای رنگارنگ 197 ب گلپا-مرضیه
گلهای رنگارنگ 201 بنان
گلهای رنگارنگ 205 قوامی-بنان - مرضیه
گلهای رنگارنگ 210 ب بنان
گلهای رنگارنگ 214 شهیدی
گلهای رنگارنگ 214 ب قوامی
گلهای رنگارنگ 216 بنان
گلهای رنگارنگ 216 ب بنان
گلهای رنگارنگ 217 بنان
گلهای رنگارنگ 217 ب بنان
گلهای رنگارنگ 220 ب قوامی
گلهای رنگارنگ 222 بنان
گلهای رنگارنگ 224 ث بنان
گلهای رنگارنگ 227 ب گلپا-مرضیه
گلهای رنگارنگ 228 ب قوامی
گلهای رنگارنگ 230 بنان
گلهای رنگارنگ 231 گلپا-مرضیه
گلهای رنگارنگ 234 بنان
گلهای رنگارنگ 237 بنان
گلهای رنگارنگ 238 قوامی
گلهای رنگارنگ 241 گلپا-الهه
گلهای رنگارنگ 242 بنان
گلهای رنگارنگ 245 بنان
گلهای رنگارنگ 246 گلپا
گلهای رنگارنگ 249 بنان
گلهای رنگارنگ 250 بنان
گلهای رنگارنگ 251 بنان - گلپا-قوامی-الهه
گلهای رنگارنگ 252 بنان
گلهای رنگارنگ 254 بنان - مرضیه
گلهای رنگارنگ 256 بنان
گلهای رنگارنگ 257 عبدالعلی وزیری - بنان
گلهای رنگارنگ 260 گلپا
گلهای رنگارنگ 261 -مرضیه
گلهای رنگارنگ 264 ب شهیدی-الهه
گلهای رنگارنگ 265 قوامی
گلهای رنگارنگ 266 شهیدی
گلهای رنگارنگ 267 بنان
گلهای رنگارنگ 270 شهیدی
گلهای رنگارنگ 271 شهیدی
گلهای رنگارنگ 275 ب شهیدی
گلهای رنگارنگ 276 شهیدی
گلهای رنگارنگ 282 شهیدی
گلهای رنگارنگ 285 شهیدی
گلهای رنگارنگ 286 ب قوامی
گلهای رنگارنگ 287 قوامی
گلهای رنگارنگ 293 ب قوامی
گلهای رنگارنگ 304 گلپا
گلهای رنگارنگ 309 شهیدی-پوران
گلهای رنگارنگ 310 شهیدی-پوران
گلهای رنگارنگ 311 شهیدی
گلهای رنگارنگ 314 محمودی-پروین
گلهای رنگارنگ 316 قوامی
گلهای رنگارنگ 318 قوامی
گلهای رنگارنگ 322 شهیدی
گلهای رنگارنگ 325 شهیدی
گلهای رنگارنگ 328 قوامی
گلهای رنگارنگ 329 شهیدی
گلهای رنگارنگ 337 قوامی
گلهای رنگارنگ 342 شهیدی
گلهای رنگارنگ 346 شهیدی
گلهای رنگارنگ 354 شهیدی
گلهای رنگارنگ 375 گلپا
گلهای رنگارنگ 381 قوامی
گلهای رنگارنگ 398 شهیدی
گلهای رنگارنگ 417 حمیرا
گلهای رنگارنگ 422 گلپا
گلهای رنگارنگ 425 قوامی
گلهای رنگارنگ 426 شهیدی
گلهای رنگارنگ 431 ایرج
گلهای رنگارنگ 436 مرضیه
گلهای رنگارنگ 441 گلپا
گلهای رنگارنگ 444 ایرج
گلهای رنگارنگ 450 گلپا
گلهای رنگارنگ 454 قوامی-ایرج
گلهای رنگارنگ 456 محمودی خوانساری-وفایی
گلهای رنگارنگ 458 ایرج-محمودی
گلهای رنگارنگ 459 شهیدی
گلهای رنگارنگ 460 حمیرا
گلهای رنگارنگ 466 شهیدی
گلهای رنگارنگ 469 شهیدی
گلهای رنگارنگ 470 هایده
گلهای رنگارنگ 471 حمیرا
گلهای رنگارنگ 472 شجریان
گلهای رنگارنگ 475 گلپا
گلهای رنگارنگ 477 محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 478 گلپا
گلهای رنگارنگ 479 گلپا
گلهای رنگارنگ 480 ایرج
گلهای رنگارنگ 483 محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 487 هایده
گلهای رنگارنگ 488 محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 489 شهیدی
گلهای رنگارنگ 490 حمیرا
گلهای رنگارنگ 491 ایرج - گلپا
گلهای رنگارنگ 492 محمودی خوانساری - ایرج
گلهای رنگارنگ 493 قوامی - گلپا
گلهای رنگارنگ 496 ایرج
گلهای رنگارنگ 500 حمیرا
گلهای رنگارنگ 503 قوامی - محمودی خوانساری-پروین
گلهای رنگارنگ 504 شهیدی
گلهای رنگارنگ 508 قوامی
گلهای رنگارنگ 510 ایرج
گلهای رنگارنگ 510 ب قوامی - ایرج-الهه
گلهای رنگارنگ 512 گلپا-خوانساری-پوران
گلهای رنگارنگ 516 گلپا-مهستی
گلهای رنگارنگ 516ب گلپا
گلهای رنگارنگ 518 حمیرا
گلهای رنگارنگ 519 شجریان
گلهای رنگارنگ 521 قوامی-الهه
گلهای رنگارنگ 522 گلپا - ایرج-پوران
گلهای رنگارنگ 526 ایرج
گلهای رنگارنگ 529 محمودی خوانساری-گلپا
گلهای رنگارنگ 529 ب محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 535 شهیدی
گلهای رنگارنگ 537 گلپا
گلهای رنگارنگ 538 حمیرا
گلهای رنگارنگ 539 گلپا
گلهای رنگارنگ 540 محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 541 وفایی
گلهای رنگارنگ 541 ب وفایی - شجریان
گلهای رنگارنگ 543 ایرج
گلهای رنگارنگ 545 گلپا
گلهای رنگارنگ 546 محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 547 وفایی
گلهای رنگارنگ 548 هایده
گلهای رنگارنگ 549 ایرج
گلهای رنگارنگ 550 محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 551 وفایی
گلهای رنگارنگ 552 قوامی-سیما بینا
گلهای رنگارنگ 553 ایرج-هایده
گلهای رنگارنگ 555 گلپا
گلهای رنگارنگ 555 ب محمودی خوانساری - گلپا-الهه
گلهای رنگارنگ 556 گلپا-الهه
گلهای رنگارنگ 556 ب گلپا-الهه
گلهای رنگارنگ 559 وفایی
گلهای رنگارنگ 560 محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 562 ب شهیدی - شجریان
گلهای رنگارنگ 564 محمودی خوانساری
گلهای رنگارنگ 566 گلپا
گلهای رنگارنگ 567 ایرج-سیمابینا
گلهای رنگارنگ 570 حمیرا
گلهای رنگارنگ 571 شهیدی
گلهای رنگارنگ 572 قوامی-پروین
گلهای رنگارنگ 572 ب قوامی - شجریان
گلهای رنگارنگ 574 ب شجریان - گلپا
گلهای رنگارنگ 575 شجریان
گلهای رنگارنگ 578 شجریان
گلهای رنگارنگ 579 هایده
گلهای رنگارنگ 580 ب شجریان-هایده
گلهای رنگارنگ 581 قوامی
گلهای رنگارنگ؟ قوامی
گلهای رنگارنگ؟ حمیرا
گلهای رنگارنگ؟ قوامی الهه
گلهای رنگارنگ ؟ شهیدی - پوران
گلهای رنگارنگ ؟ مرضیه
 
گلهای رنگارنگ ؟ قوامی-مرضیه-گوینده اربابی
گلهای رنگارنگ ؟ ایرج الهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای دانلود بقیه آرشیو گلها

 

 روی یکی از دو آدرس زیر کلیک کنید .


 

 

 

مانی :

 

 

 

http://sarapoem.persiangig.com/link7/fehrestgolha.htm

 

 

 

 http://ardekani.mihanblog.com

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 0:20 توسط مانی|


آخرين مطالب
»
»
»
» غزلی از سعدی و در متن آن ، چند بیتی از مانی
» تک بیتی های مانی .......
» تو بخندی همه چیز حل میشه ...
» ای ترا گفتم که فریادم رسی
» ای شما را من گرفتارت کنم
» خانه ای ساخته ام بهرِ دلم .......
» بیائید بیائید که جانان رسیده ست


Design By : Pichak